Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Eznak


§ 1.

 

Aplikacja mobilna Eznak to aplikacja mobilna prowadzona przez administratora Eznak.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dostępna w sieci internetowej pod adresem elektronicznym:

a) Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.eznak

b) App Store: https://itunes.apple.com/us/app/eznak/id1116093170?l=pl&ls=1&mt=8

c) Windows Store: https://www.microsoft.com/pl-pl/store/apps/eznak/9nblggh4v5pj


§ 2.

 

Administratorem świadczącym usługi w ramach aplikacji mobilnej Eznak jest Eznak.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-864), ul. prof. M. Życzkowskiego 14/52, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000501284, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, posiadająca NIP 6751498848 i REGON 12305915600000, adres poczty elektronicznej: info@eznak.pl.


§ 3.

 

 

1. Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Eznak określa zasady świadczenia usług przez administratora, polegających na udostępnieniu użytkownikom aplikacji mobilnej, przy pomocy której administrator świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
1) udostępnieniu użytkownikowi możliwości korzystania z wirtualnego konta prowadzonego przez administratora, oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wybranymi przez użytkownika; konto zawiera zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora, za pomocą którego użytkownika może korzystać z aplikacji oraz na którym gromadzone są dane użytkownika oraz jego czynności wykonane w ramach aplikacji;
2) udostępnieniu użytkownikowi aplikacji, która umożliwia użytkownikowi:
a) możliwość przeszukiwania zadanych baz znaków towarowych pod kątem znalezienia podobnych znaków towarowych;
b) możliwość przeszukiwania zadanych baz wzorów przemysłowych pod kątem znalezienia podobnych wzorów przemysłowych;
c) możliwość wygenerowania automatycznego raportu z przeszukiwania baz znaków towarowych lub wzorów przemysłowych do formatu HTML;
d) możliwość wypełnienia wniosku o rejestrację znaku towarowego lub wzoru przemysłowego.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych uzyskanych w wyniku korzystania z aplikacji.


§ 4.

 

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1) regulamin – niniejszy regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Eznak, udostępniany przez administratora w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: www.eznak.pl/regulamin;
2) aplikacja – aplikacja mobilna Eznak, prowadzona przez administratora w sieci internetowej pod adresem elektronicznym:

a) Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.eznak

b) App Store: https://itunes.apple.com/us/app/eznak/id1116093170?l=pl&ls=1&mt=8

c) Windows Store: https://www.microsoft.com/pl-pl/store/apps/eznak/9nblggh4v5pj

na podstawie której administrator świadczy określone w § 3 regulaminu;
3) administrator – podmiot prowadzący aplikację określony w § 2 regulaminu;
4) użytkownik – korzystająca z aplikacji osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
5) konsument – użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6) umowa lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana między administratorem a użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
a) udostępnieniu użytkownikowi możliwości korzystania z wirtualnego konta prowadzonego przez administratora, oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wybranymi przez użytkownika; konto zawiera zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora, za pomocą którego użytkownik może korzystać z aplikacji oraz na którym gromadzone są dane użytkownika oraz jego czynności wykonane w ramach aplikacji;
b) udostępnieniu użytkownikowi aplikacji, która umożliwia użytkownikowi możliwość przeszukiwania zadanych baz znaków towarowych pod kątem znalezienia podobnych znaków towarowych, możliwość przeszukiwania zadanych baz wzorów przemysłowych pod kątem znalezienia podobnych wzorów przemysłowych, możliwość wygenerowania automatycznego raportu z przeszukiwania baz znaków towarowych lub wzorów przemysłowych do formatu HTML oraz możliwość wypełnienia wniosku o rejestrację znaku towarowego lub wzoru przemysłowego;
7) konto – usługa świadczona przez administratora drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu użytkownikowi wirtualnego konta, oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wybranymi przez użytkownika, zawierającego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora, za pomocą którego użytkownik może korzystać z aplikacji oraz na którym gromadzone są dane użytkownika oraz jego czynności wykonane w ramach aplikacji;
8) kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).


§ 5.

 

1. Aplikacja jest dostępna:
1) w sieci internetowej pod adresem elektronicznym dla:
a) Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.eznak
b) App Store: https://itunes.apple.com/us/app/eznak/id1116093170?l=pl&ls=1&mt=8
c) Windows Store: https://www.microsoft.com/pl-pl/store/apps/eznak/9nblggh4v5pj

2. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności telefonach komórkowych, poprzez rejestrację. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie. W celu zalogowania się podaje login (będący adresem email podanym podczas rejestracji) oraz hasło, a następnie naciska przycisk Zaloguj.
3. Użytkownicy niezalogowani korzystają z demonstracyjnej funkcjonalności systemu – przeszukania bazy znaków towarowych i wzorów przemysłowych, bez możliwości wygenerowania raportu na adres e-mail oraz bez możliwości wygenerowania wniosku o rejestrację. Wszystkie funkcjonalności aplikacji dostępne są dopiero po zalogowaniu.
4. Wyniki wyszukiwania udostępniane za pomocą aplikacji obejmujące w szczególności znaki towarowe i wzory przemysłowe – bazy danych są własnością administratora i odpowiednich organów patentowych.


§ 6.

 

W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną użytkownik winien dysponować urządzeniami spełniającymi wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się administrator, tj. posiadać:
1) urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
2) dostęp do łącza internetowego o prędkości co najmniej 512 kb/s;
3) dostęp do poczty elektronicznej;
4) dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 37 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej, Google Chrome w wersji 42 i wyższej – z włączoną obsługą JavaScript, z możliwością instalowania pluginów i z możliwością włączenia w przeglądarce internetowej zapisu plików Cookies.


§ 7.

 

1. Świadczenie przez administratora na rzecz użytkownika usług drogą elektroniczną następuje od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy administratorem a użytkownikiem.
2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną użytkownik dokonuje rejestracji poprzez założenie konta opatrzonego:
1) loginem – czyli indywidualnym oznaczeniem użytkownika w postaci wybranego przez użytkownika adresu poczty elektronicznej, służącego do logowania się do konta;
2) hasłem – czyli dowolnym ciągiem znaków wybranym przez użytkownika umożliwiającym autoryzację użytkownika podczas logowania się do konta.
3. Administrator wysyła wiadomość potwierdzającą rejestrację użytkownika na adres poczty elektronicznej podanej przez użytkownika podczas rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji konta dochodzi do zawarcia pomiędzy użytkownikiem a administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w regulaminie.
4. Każdorazowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga zalogowania się przez użytkownika do konta poprzez podanie loginu użytkownika i odpowiadającego mu hasła.
5. Użytkownik może zakończyć, w każdej chwili, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wylogowanie się z konta.
6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wymaga zaakceptowania przez użytkownika regulaminu.
8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:
1) odinstalowanie aplikacji;
2) usunięcie konta utworzonego w ramach aplikacji – przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ramach konta;
3) złożenie administratorowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy: w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub przesyłając na adres siedziby administratora w Krakowie (31-864), ul. prof. M. Życzkowskiego 14/52 albo drogą elektroniczną przez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres poczty elektronicznej administratora: info@eznak.pl.
9. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.


§ 8.

 

1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł z administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zgodnie z postanowieniami ust. 2-8.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy osobiście lub przesyłając je na adres siedziby administratora w Krakowie (31-864), ul. prof. M. Życzkowskiego 14/52.
5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu – „Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy”.
6. Konsument może także odstąpić od umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do regulaminu określonego w ust. 5, przez jego przesłanie na adres poczty elektronicznej administratora: info@eznak.pl.
7. W przypadku odstąpienia od umowy umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od umowy konsument nie ponosi żadnych opłat na rzecz administratora.


§ 9.

 

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Uzyskanie statusu użytkownika wymaga rejestracji w sposób określony w § 7 oraz podania adresu poczty elektronicznej użytkownika.
3. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta.


§ 10.

 

 

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z konta i aplikacji w sposób zgodny z przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej administratora, innych korzystających oraz osób trzecich.
2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania i umieszczania na platformie treści o charakterze bezprawnym.
3. Administrator może usunąć informacje zamieszczone przez Użytkownika, jeżeli ich treść narusza regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, narusza dobra osobiste oraz praw autorskie i prawa własności intelektualnej administratora, innych korzystających oraz osób trzecich.


§ 11.

 

Użytkownik ponosi we własnym zakresie opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych umożliwiających mu dostęp do aplikacji za pośrednictwem łącza internetowego w wysokości naliczanej przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których usług użytkownik korzysta.


§ 12.

 

1. Aplikacja jest nieodpłatna w wersji demonstracyjnej.
2. Administrator przewiduje wprowadzenie opłat za korzystanie z aplikacji, po uprzednim poinformowaniu użytkowników drogą mailową, na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem opłat. Użytkownik może wypowiedzieć umowę z powodu wprowadzenie opłat za korzystanie z aplikacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.


§ 13.

 

1. Administratorem danych osobowych użytkowników przetwarzanych w ramach platformy jest Eznak.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-864), ul. prof. M. Życzkowskiego 14/52, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000501284, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, posiadająca NIP 6751498848 i REGON 12305915600000.
2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników obejmujące: adres poczty elektronicznej.
4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach aplikacji.
5. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na w aplikacji danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
8. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
9. W przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
11. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
1) zabezpieczenie zbioru danych przed utratą danych (kopie bezpieczeństwa) oraz przed nieuprawnionym dostępem systemami antywłamaniowymi typu: firewall, IDS/IPS);
2) dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
12. Dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione – w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – innym użytkownikom w celu korzystania z aplikacji, a także innym podmiotom i organom w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.


§ 14.

 

1. Administrator stosuje pliki „cookies” (ciasteczka) – informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, przy pomocy, którego użytkownik korzysta z platformy.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez użytkowników z aplikacji w następujących celach:
1) identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w aplikacji i pokazywania, że są zalogowani;
2) zapamiętywania informacji, które wprowadzają do aplikacji;
3) zapamiętywania danych podanych podczas rejestracji lub danych logowania w aplikacji;
4) dostosowywania zawartości aplikacji do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z aplikacji;
5) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z aplikacji.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na wykorzystanie przez administratora plików cookies. W tym celu użytkownik winien dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z aplikacji.
4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.


§ 15.

 

1. Użytkownik może składać reklamacje związane ze świadczeniem przez administratora usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej administratora: info@eznak.pl, w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub przesyłając na adres siedziby administratora w Krakowie (31-864), ul. prof. M. Życzkowskiego 14/52.
2. Reklamacje mogą być składane przez użytkownika z dowolnego powodu, w szczególności jeżeli usługi świadczone są przez administratora nienależycie lub niezgodnie z postanowieniami regulaminu.
3. Zaleca się podanie przez użytkownika w składanej reklamacji: danych identyfikujących użytkownika i jego konto, informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, treści żądania korzystającego oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Niezawarcie w reklamacji danych wskazanych w zdaniu poprzednim nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Administrator rozpatrzy reklamację użytkownika niezwłocznie i zawiadomi go o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia – w terminie 14 dni od dnia ich uzupełnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu o dalsze 14 dni, o czym administrator zawiadomi użytkownika.


§ 16.

 

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez administratora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów:
1) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
2) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
3) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


§ 17.

 

1. Administrator ma prawo dokonywania zmian regulaminu w uzasadnionych przypadkach poprzez zamieszczenie zmian regulaminu w wersji elektronicznej w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: www.eznak.pl/regulamin.
2. Zmiany regulaminu obowiązują użytkownika po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania w sposób określony w ust. 1.
3. W razie zmiany regulaminu użytkownik ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia użytkownika o zmianie regulaminu w sposób określony w ust. 2.
4. Do zachowania terminu określonego w ust. 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przed jego upływem.
5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę z powodu zmiany regulaminu składając administratorowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub przesyłając na adres siedziby administratora w Krakowie (31-864), ul. prof. M. Życzkowskiego 14/52.
6. Użytkownik może także wypowiedzieć umowę z powodu zmiany regulaminu drogą elektroniczną przez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres poczty elektronicznej administratora: info@eznak.pl.
7. W przypadku wypowiedzenia umowy użytkownik nie ponosi żadnych opłat na rzecz administratora.


§ 18.

 

1. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich korzystających z aplikacji.
2. Korzystanie z aplikacji wymaga zaakceptowania przez użytkownika postanowień regulaminu w aplikacji.
3. Administrator nieodpłatnie udostępnia użytkownikom regulamin poprzez zamieszczenie go w wersji elektronicznej w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: www.eznak.pl/regulamin z możliwością pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
4. Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności marketów Google Play, Appstore, MicrosoftStore czy BlackberryWorld. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play, Appstore, MicrosoftStore czy BlackberryWorld oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach marketów Google Play, Appstore, MicrosoftStore oraz BlackberryWorld.
5. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

banner_ue